Impressum

Paul Schiller Stiftung
c/o BDO
8853 Lachen
Herbert Bühl, Präsident der Stiftung
Maja Nagel Dettling, Stiftungsrätin

Konzept, Webdesign, Texte, Gesamtkommunikation
Weissgrund AG

Programmierung
Gilbert Nigg